Projekat

Studentski dom Izvor nade

14. 11. 2012.

Projekat: Studentski dom Izvor nade
Namjena: Studentski dom
Veličina: 2126 m2
Opis usluge: Projektovanje, izvođenje radova i nadzor

Godina: 2012.

Projektom predviđeni studentski dom nalazi se na lokaciji „Terme  Ilidža“ na Ilidži. Pristup objektu je sa pristupne saobraćajnice koja se proteže duž parcele. Orijentacija objekta po dužoj strani je jugozapad-sjeveroistok. Gabarit prizemlja je 30,04×14,64m sa dodatkom vanjskog stepeništa koje vodi u podrum, te požarnog izlaza iz podruma koji se nalaze ispod konzolnog dijela. Gabarit I i II sprata, te potkrovlja iznosi 33,58×16,38m.

Objekat je slobodnostojeći, spratnosti Pd+P+2+Pt ukupne površine 2.126m2. U smislu oblikovanja zauzima pravougaoni oblik u osnovi. U vertikalnom pogledu, sa tri strane uvučeno prizemlje čini prizmatičnu formu koja je i gabaritno i materijalizacijom vizuelno razgraničena i naglašena  kao zajednički prostor, u odnosu na gornje dvije stambene etaže i potkrovlje.

Glavni ulaz u objekat se nalazi na jugoistočnoj strani objekta. Pored njega predviđen je i ekonomski ulaz u podrum vanjskim stepeništem sa lijeve strane objekta, te požarni izlaz iz podruma sa desne strane. Podrum je predviđen za servisne sadržaje, kuhinju i restoran za studente, te prostor za rekreaciju.

Obzirom da je podrum u potpunosti ukopan, predviđeno je da se jedan dio podruma prikazan u grafičkom prilogu, koristi dvonamjenski, odnosno da obezbijedi funkciju skloništa – zaklona. Broj osoba po kojem je proračunata potrebna površina skloništa-zaklona  iznosi  84 (broj studenata + 2/3 broja uposlenika), a prema obrascu 0,10(6+n/100)m²/po osobi. U sklopu skloništa-zaklona predviđena je prostorija za boravak, prostorija za vodu i suhe nužnike. Potrebna ojačanja konstrukcije prikazana su u konstruktivnoj fazi.

U prizemlju su predviđeni zajednički sadržaji: učionica-biblioteka, kantina, sanitarije, te centralnim holom i vertikalnom komunikacijom odvojen dio za administraciju. Na I i II spratu su sobe (17 po etaži), a na potkrovlju uprava, prostorija za molitvu i druženje, abdesthana, te sobe za gostujuće predavače.

Projektom predviđeni studentski dom nalazi se na lokaciji „Terme Ilidža“ na Ilidži. Pristup objektu je sa pristupne saobraćajnice koja se proteže duž parcele. U smislu oblikovanja objekat zauzima pravougaoni oblik u osnovi. U vertikalnom pogledu, sa tri strane uvučeno prizemlje čini prizmatičnu formu koja je i gabaritno i materijalizacijom vizuelno razgraničena i naglašena kao zajednički prostor, u odnosu na gornje dvije stambene etaže i potkrovlje.